Miten yksi hyvinvointivalmennus voi saada aikaan vaikuttavuutta niin monilla terveyden ja työkyvyn osa-alueilla?

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook
Movendoksen yksilölliseen Unik Health Coaching-valmennukseen on osallistunut reilun viiden vuoden aikana jo yli kaksituhatta työntekijää eri toimialoilta. Jokaisen työntekijän elämäntilanne ja työtausta on ollut uniikki, joten jokainen on myös kohdattu valmennuksen aikana yksilöllisistä lähtökohdista.

Meiltä kysytään usein, että miten yhdellä hyvinvointivalmennus -ohjelmalla on mahdollista saada niin laajaa vaikuttavuutta työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla, lähtötilanteesta ja yksilöstä riippumatta. Vastaus tähän on lopulta hyvin yksinkertainen.

Hyvinvointivalmennuksemme nojaa vahvasti käyttäytymis- ja terveystieteen taustaan, joten näemme fyysisen terveyden ja henkisen hyvinvoinnin hyvin kokonaisvaltaisesti. Kumpikin vaikuttaa toinen toiseensa. Valmennuksen alussa pysähdytään yksilöllisesti ainutlaatuisen, sillä hetkellä vallitsevan elämäntilanteen äärelle. Valmentaja on aidosti kiinnostunut valmennettavan omista tarpeista, ja valmennettava tulee kuulluksi.

Perinteisemmissä terveyden tukitoimenpiteissä lähdetään usein ulkopuolelta käsin tapahtuvan neuvomisen tai opastamisen näkökulmasta, ja usein fokus on suoraan ulospäin näkyvissä terveysongelmissa. Tämä saa usein osallistujalle aikaan epämiellyttävän tunteen ja jopa puolustautumisreaktion. Tämä selittää myös sitä tosiasiaa, että työnantajilla on isoja vaikeuksia tavoittaa tukitoimenpiteiden äärelle juuri niitä henkilöitä, jotka olisivat työkyvyn tukemisen tarpeessa.

Onnistunut kohdennus on oleellinen osa työkyvyn tukemisen vaikuttavuuden perustaa

Unik Health Coaching -valmennuksessa tavoitamme tukea tarvitsevat ihmiset, koska henkinen kynnys valmennukseen osallistumiseksi on saatu riittävän matalaksi. Tärkeä osa tätä on luottamuksen herättäminen ja turvallisuuden tunne. Kun työntekijä ilmoittautuu hyvinvointivalmennukseen, hän tietää viestintämme perusteella, että hänet kohdataan yksilöllisesti, häntä ei tuomita, eikä muutos pohjaudu rajoituksiin tai ulkopuolelta määriteltyihin asioihin. Sen sijaan työntekijä tietää, että hän saa pysähtyä rauhassa osaavan valmentajan kanssa oman elämänsä ja omien tarpeidensa äärelle.

Arvo- ja ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmennus lähestyy asioita mahdollisuuksien kautta. Yhteisissä valmennuskeskusteluissa pyritään tunnistamaan terveyden tai elämänhallinnan haasteiden juurisyitä. Varsinainen muutos saadaan aikaa mahdollisimman pienin ja helpoin, ihmisen omaan elämäntilanteeseen sopivin askelin. Jokaisen hyvinvointivalmennus tapaamisen jälkeen valmennettava tietää, mitä hän lähtee muuttamaan omassa arjessaan. Positiivinen muutos yhdellä osa-alueella saa aikaan myönteistä muutosta myös toisella elämän alueella.

Matala osallistumiskynnys

Toinen tärkeä osallistumiskynnyksen madaltaja on helppo saavutettavuus. Valmennukseen osallistutaan helposti omasta arjesta käsin tietosuojatuin etätapaamisin.

Parhaimmillaan työntekijän tarve tuelle tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo ennen ongelmien kumuloitumista tai vaikkapa sairaslomien kertymistä. Toki valmennusta on hyödynnetty erinomaisella vaikuttavuudella myös sairaslomien aikana ja esimerkiksi sairaslomalta paluun tukemiseen.

Kolme kuukautta kestävän ja viisi valmennustapaamista sisältävän hyvinvointivalmennuksen kohdentaminen tapahtuu työnantajan toimesta esimerkiksi tietyissä työtehtävissä toimiville, tietylle yksilölle tai työkykyriskin pohjalta. Taustalla voidaan hyödyntää erilaisia kartoituksia, työterveysneuvotteluita, esimieskeskusteluita tai hyvässä tapauksessa tuen saamiseen riittää pelkästään työntekijän oma subjektiivinen tunne tuen tarpeesta.

Varsinainen hyvinvointivalmennus tapahtuu HR:n näkökulmasta helposti taustalla. Valmennuksen alku- ja loppukartoitusten perusteella työnantajalle laaditaan tuloksista anonyymitason kokonaisraportti. Jos valmennus on pysyvänä palveluna työnantajan työkyvyn tuen työkalupakissa, raportoidaan tuloksista erikseen sovituin väliajoin.

Terveyden tasapaino on tärkeintä – valmennuksen vaikuttavuus näkyy isona muutoksena

Työnantajalle raportoidaan tapahtunut muutos eli tulokset useilla eri työkyvyn ja terveyden osa-alueilla hyvinkin yksityiskohtaisesti. Movendos Health Index on lisäksi yksi havainnollinen ja visuaalinen tapa näyttää, mitä valmennuksen aikana on tapahtunut.

Alla olevissa kuvissa on esitelty esimerkkinä teollisuuden työntekijöiden (kuva 1)ja asiantuntijatyötä tekevien (kuva 2) työntekijöiden muutos valmennuksen aikana.

Teollisuuden puolella kuvassa 1 työntekijöillä on ennen valmennusta ollut suurimpia haasteita ravitsemukseen, uneen ja palautumiseen, arkiliikuntaan ja koettuun stressiin liittyen. Myös sosiaaliset suhteet ja niiden ylläpitäminen on koettu jonkin verran haastavaksi. Osin nämä tekijät liittyvät varmasti työntekijöiden tekemään vuorotyöhön ja sen aikaansaamaan vaihtelevaan vuorokausirytmiin. Kun tarkastellaan tuloksia valmennuksen aikana, suurin muutos on tapahtunut alussa haastavimmilla osa-alueilla, ja kokonaisuutena terveyden eri osa-alueiden tasapaino on parantunut huomattavasti.

Asiantuntijatyössä kuvassa 2 taas korostuu iso tarve itsensä johtamisen taitoihin. Suurimmat haasteet ennen valmennuksen alkua ovat olleet koetun stressin, puutteellisten stressinhallintataitojen, sosiaalisten suhteiden ja unen ja palautumisen puolella. Tämä on hyvin tyypillinen lähtötilanne asiantuntijatyössä. Tässäkin kuvassa huomataan, että suurin muutos on tapahtunut nimenomaan näillä haastavimmilla osa-alueilla ja jälleen kerran tasapaino on parantunut.

Molemmille ammattiryhmille yhteistä on, että omien arvojen mukainen elämä on kohentunut merkittävästi. Tämä puolestaan ennakoi muutoksen parempaa pysyvyyttä. Kun ihminen kuuntelee itseään ja omia tarpeitaan ja nostaa oman terveyden ja hyvinvoinnin elämänsä arvoasteikossa korkeimmalle, on hänellä myös halu ja valmius pitää huolta terveydestään pienin ja itselle sopivin mahdollisimman helpoin askelmin omassa arjessa.

Kuva 1. Teollisuuden työntekijöiden valmennustuloksia

Kuva 2. Asiantuntijatyössä toimivien työntekijöiden valmennustuloksia.

Tärkeintä on löytää tasapaino eri työkyvyn ja terveyden osa-alueiden välillä. Kaiken ei tarvitse olla täydellistä, mutta parempi tasapaino tukee ja edesauttaa pysyvämpää terveyden myönteistä muutosta. Tulokset kertovat selkeästi siitä, että yksi valmennusohjelma ja lähestymistapa todella saa aikaan merkittävää terveyden paranemista, olipa valmennettavan työntekijän lähtötilanne mikä tahansa.

Tähän teemaan liittyvän puheenvuoron tallenne HR-päättäjille suunnatusta HR-Executive -tapahtumasta 26.1.2022 on katsottavissa täältä. Puheenvuoro on englanninkielinen ilman tekstityksiä. Tallenteen kesto on 15 minuuttia.

Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen on Movendoksen asiakkuusjohtaja, jonka missiona on mahdollistaa yksilöllinen ja oikea-aikainen tuki ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi työelämässä ja sosiaali- ja terveysalalla.