Työkyky ja hyvinvointi kohenevat todennetusti myös etänä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook
Koronavuosi on koetellut työntekijöiden arkea monin tavoin. Työntekijöiden työkyky kaipaa tukea myös poikkeustilanteessa, joka on muuttumassa uudeksi normaaliksi. Etätapaamisiin pohjautuvat valmennukset ovat todennetusti parantaneet työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia.

Kulunut vuosi on koetellut meidän jokaisen arkea toden teolla. Henkilökohtaisen elämän lisäksi meneillään oleva koronaepidemia on ravistellut työelämää ja työn tekemisen tapoja. Osalla meistä etätyö jatkuu, osalla näkymä työn jatkuvuuteen näyttäytyy epävarmana. Toisilla puolestaan työkuorma on normaalia suurempi työkavereiden vähennyttyä ympäriltä joko lomautusten tai irtisanomisten vuoksi. Vähempikin riittää nostamaan stressikäyrää.

Työntekijöiden työkyky kaipaa tukea myös uuden normaalin aikakaudella

Kesän aikana saimme vetää hiukan henkeä koronan aiheuttamien muutosten osalta. Syksyn myötä on käynyt selväksi, että pandemia ei suinkaan ole vielä ohi. Meidän onkin syytä varautua siihen, että monet muutokset työn tekemisen tavoissa ovat osin tulleet jäädäkseen.

Muuttuneessa työtilanteessa elämänhallinta ja arjen rytmittäminen nousevat nyt erityisen merkittävään rooliin kokonaisvaltaisen terveyden näkökulmasta. Työntekijän vastuu omasta terveydestä ja työkyvystä väkisinkin kasvaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnantajan vastuut työntekijän työkyvyn tukemisesta vähenisivät. Päinvastoin. Poikkeuksellisina aikoina työnantajien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Miten tämä on käytännössä mahdollista, kun osaa työntekijöistä ei ole päässyt tapaamaan fyysisesti viimeiseen puoleen vuoteen?

Vaikuttavaa etävalmennusta jo yli tuhannen yksilövalmennuksen kokemuksella 

Movendoksen arkeen koronalla ei poikkeuksellisesti ole ollut kovinkaan paljon vaikutusta. Valmennuksemme ovat edellisten vuosien tapaan toteutuneet tietosuojattujen etäyhteyksien kautta  normaalisti koko pandemian ajan.

Yli tuhannen toteuttamamme yksilöllisen Unik Health Coaching-valmennusohjelman tulokset kertovat selvää kieltä siitä, että työkyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ei välttämättä vaadi fyysistä kohtaamista. Yksilöllisissä etätapaamisissa aito kohtaaminen toteutuu erittäin hyvin ja samalla työntekijän näkökulmasta helposti omasta arjesta käsin.

Monet kuluneen kevään ja kesän aikana valmennukseemme osallistuneet työntekijät ovat kokeneet suurena helpotuksena, että nopeasti muuttuneessa tilanteessa ja epävarmuudessa on ollut tukena osaava ammattilainen. Tällaista tukea työntekijät osaavat varmasti arvostaa myös jatkossa.

Valmennuksen onnistumiseen vaikuttaa kuusi avaintekijää

Olemme pitkällä kokemuksella tunnistaneet kuusi seikkaa, joiden tulee toteutua aidon vaikuttavuuden aikaansaamiseksi – tapahtuipa valmennus perinteiseen tapaan tai etätapaamisin. Nämä avaintekijät vahvistavat myös valmennukseen sitoutumista, joka on omassa valmennuksessamme ollut 98 %. 

Yksilölähtöisyys
Terveyden edistämiseen ei ole olemassa standardi­ratkaisuja. Yleiset ohjeet, neuvot tai kampanjat eivät toimi silloin, kun halutaan oikeita kestäviä muutoksia. Me kaikki olemme taustoiltamme, tarpeiltamme, motiiveiltamme ja toiveiltamme hyvin erilaisia yksi­löitä. Jo pelkästään henkilökohtainen kokemuksem­me terveydestä, hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista vaihtelee henkilöstä toiseen.

Oikea-aikaisuus
Ihmisen elämäntilanteet vaihtelevat yksilötasolla vuosien, kuukausien ja jopa viikkojen välillä. On tärkeää, että tuki on saatavilla yksilön näkökul­masta oikeaan aikaan. Mukaan lähtemisen tulee olla helppoa juuri silloin, kun on se oikea hetki.

Kokonaisvaltaisuus
Uusimmat tutkimustulokset ja omat valmennustuloksemme vahvistavat näkemystämme siitä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tulee lähestyä kokonais­valtaisesti erilaisten siiloratkaisujen sijaan. Terveys ja hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yhdellä osa-alueella saadut posi­tiiviset vaikutukset heijastuvat useille muille tervey­den osa-alueille. Ennen kaikkea, ulospäin näkyviä terveysongelmia pitää ratkoa löytämällä niiden juurisyyt, jotka usein liittyvät elämän arvottamiseen ja elämänhallintaan.

Oikea lähestymistapa ja menetelmät
Omien val­mennustemme osalta lähestymistapa ei perustu ensisijaisesti liikunta-, ravinto- tai lääketieteeseen, vaan käyttäytymistieteisiin, jolle ensin mainitut ovat alisteisessa suhteessa. Pelkkien ulkopuolelta tulevien ohjeiden sijasta parempiin ja kestäviin tuloksiin päästään, kun muutostarve lähtee liikkeelle valmennettavan omien oivallusten ja oman elämän kautta.

Valmennuksemme pohjautuu arvo- ja ratkaisukeskeiseen coaching-lä­hestymistapaan, jossa valmennettava tulee kohda­tuksi ja kuulluksi oman elämäntilanteen sekä omien arvojen, mielenkiinnon kohteiden ja motivaation kautta.

Matala osallistumiskynnys
On tärkeää, että ihminen voi osallistua omaan valmennukseensa helposti omasta arjestaan joko työ- tai vapaa-ajalla. Yksilöllisen valmennuksen on oltava helposti saavutettavissa työtehtävistä ja sijainnista riippumatta.

Osaavat ja kokeneet yksilövalmentajat
Lopulta kaikkein tärkein yksittäinen tekijä onnis­tumisen kannalta perustuu valmentajien ammat­titaitoon ja persoonaan. Movendos-valmentajina toimivat kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennusammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilövalmennuksesta.

Mikäli haluat kuulla valmennuksistamme tarkemmin lisää, ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.


Lataa valmennusten tulosraportti kotisivultamme täältä.

Tutustu osallistujien kokemuksiin täältä.

 

Unik Health Coaching on yksilöllinen arvo- ja ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmennus, joka toteutetaan etänä luottamuksellisin videotapaamisin tietosuojatussa etävalmennuspalvelussa. Näin valmennus tapahtuu joustavasti osana omaa arkea.

Valmennuksen kesto on noin 12 viikkoa. Valmennus sisältää viisi valmennustapaamista henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Valmentaja tukee muutosprosessissa myös tapaamisten välissä konkreettisin yksilöllisin tehtävin ja viestinnän avulla. Valmennukseen sisältyy kokonaisvaltainen hyvinvointikartoitus ja -raportti ennen ja jälkeen valmennuksen.

Työnantajalle luovutetaan ainoastaan anonyymejä kokonaistason vaikuttavuustietoja. Unik Health Coaching-valmennuksessa käytetään Movendoksen kehittämiä tarkasti tietosuojattuja etävalmennus- ja kartoituspalveluja. Ratkaisut ovat laajassa käytössä myös terveydenhuollon ja kuntoutuksen puolella.

Blogin kirjoittaja Petteri Paakkunainen toimii Movendos Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä.